Menu

Fråga:

Är vindkraft dyr eller billig?

Svar:

Att investera i ny elproduktion är mycket kostsamt, oavsett vilken typ av energiomvandling som väljs. Fördelen med vindkraft är att det är ett uthålligt sätt att producera el utan att tära på jordens resurser. För att vindkraften ska kunna vara konkurrenskraftig och lönsamt krävs att den etableras där det blåser riktigt bra. 

I Sverige har vi mycket goda förutsättningar med våra starka vindar, långa och grunda kust samt stora landytor. I dag sker utbyggnaden främst på land eftersom det i nuläget är mest kostnadseffektivt, i en förlängning ser vi att vindkraft till havs också kan bli lönsamt. 

Kostnaderna för de fossila bränslena, så som kol och olja, ökar hela tiden i takt med att tillgången minskar. Vindkraft tillsammans med vattenkraft, vågkraft och solkraft är de enda energislag med en råvara, ur vilken energin utvinns ur, som är gratis. Detta gör att man hela tiden kan veta till vilken kostnad elektriciteten tillverkas för, till motsats mot elektricitet som tillverkas i kärnkraftverk och oljekraftverk.

Till följd av teknikutveckling har kostnaden för havsbaserad vindkraft de senaste åren mer än halverats.

Figur om kostnadsutveckling

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.