Menu

Sverige har en uttalad målsättning att utveckla och driva resurseffektiv och långsiktigt hållbar energiutvinning. Genom att bygga ut vindkraften kan energisystemet utvecklas och bidra till att uppfylla internationella klimatmål.

Elproduktion genom vindkraft, liksom med andra tekniker, medför viss miljöpåverkan. Vad som ofta diskuteras är påverkan på landskapsbilden, ljud och skuggor, påverkan på fågel, marina däggdjur, fladdermöss och andra verksamheter såsom fiske, sjöfart och luftfart.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, på gränsen mellan Blekinge och Skåne län i Sölvesborgs och Kristianstads kommuner.

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för energiproduktion. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.