Menu

Miljödomstolen har tidigare i en dom givit Taggen Vindpark tillstånd att uppföra vindkraftparken.

Den tidigare domen av Miljödomstolen har av flera privatpersoner och två föreningar först överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och sedan till Högsta domstolen. Högsta domstolen har avvisat överklagan från privatpersonerna och Föreningen för Åhuskustens bevarande och de ger inte prövningstillstånd för Skånes Ornitologiska Förenings överklagande. Miljödomstolens dom står därmed fast och projektet har ett lagakraftvunnit miljötillstånd för att uppföra och driva anläggningen.

 

Miljödomstolens dom

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.