Menu

Bolaget samråder om ändrad totalhöjd

Bolaget har idag tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft om högst 83 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 170 meter och en sammanlagd effekt om totalt maximalt 300 MW. Ändringen avser en ökning av totalhöjden på vindkraftverken, upp till 220 m. Syftet med ändringsansökan är att få möjlighet att använda de turbiner som nu finns att tillgå på marknaden.
 
 
Samrådsmöte med sakägare, allmänhet, föreningar och organisationer kommer att hållas enligt nedan:
- Åhusgården, Åhus, måndag den 9 mars 2015 kl. 18.00 
- Folkets hus, Sölvesborg, tisdag den 10 mars 2015 kl. 18.00.
 
För mer information hänvisas till Emelie Johansson
 
Renew Consulting & Construction   
Åkarevägen 11A 311 32 FALKENBERG 
Telefon: 070 - 561 71 26 
  
E-post: emelie.johansson@renew-way.se   
 

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.