Menu

Bolaget ansöker om en ändring av verkens totalhöjd

Ändringen avser en ökning av totalhöjden på vindkraftverken, upp till 220 m. Syftet med ändringsansökan är att få möjlighet att använda  bästa teknik avseende turbiner och som nu finns att tillgå på marknaden.

Med ansökan har lämnats en miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning. Av denna framgår bland annat att vid ändring kan pålningsljud  bli kraftigare under byggnadsfasen eftersom fundamentens diameter kan bli något större samt att vindkraftverkens högre höjd innebär att de blir  synliga från fler platser. Sökanden  åtar sig ytterligare skyddsåtgärder mot effekten av pålningsljud på tumlare.

Ansökan om ändringstillstånd
Ansökan

Miljökonsekvensbeskrivning
Taggen MKB

Kungörelse av ändringstillstånd
Kungörelsen

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.