Menu

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN ÅTERVISAR ÄRENDET TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Mark- och miljödomstolen gav i en dom meddelad den 30 augusti 2016 tillstånd till den högre totalhöjden, samtidigt godkändes den miljö¬konsekvens¬beskrivning som lämnats in. Efter en överklagan undanröjde Mark- och miljööver¬domstolen domen i Mark- och miljödomstolen och återförvisade ärendet till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning. Grunden för återförvisningen var att målet inte prövats som en vatten¬verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken 11 utan som ett miljöärende enligt 9 kap.

Det var en formell brist i handläggningen som gjorde att Mark- och miljödomstolens tillstånd upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen, inte att överdomstolen ansåg att en höjning inte bör kunna komma till stånd. Mark- och miljööverdomstolen skriver i sin dom:

”Enligt Mark- och miljööverdomstolen har ansökan, efter de kompletteringar som gjorts i mark- och miljödomstolen, haft en omfattning som materiellt sett ger möjlighet till en sådan samlad prövning av ändringen som är nödvändig ur miljö¬synpunkt och som tillgodoser kraven på en ändamålsenlig reglering av den miljö¬påverkan som den sökta ändringen ger upphov till. Det har därför i sig inte förelegat några materiella hinder för att pröva ansökan i dess helhet varken vad avser ändringen av den miljöfarliga verksamheten eller ändringen av vattenverksamheten.”

Domstolen anför vidare:

”En prövning enligt 11 kap. miljöbalken ställer dock en rad särskilda krav utöver vad som gäller vid en prövning enligt 9 kap. miljöbalken. Detta gäller bl.a. kungörelsens utformning, arbetstid, oförutsedd skada, prövning av vissa ersättningsyrkanden m.m. I vissa ansökningsmål om vattenverksamhet har dessutom motparter rätt till ersätt¬ning för vissa rättegångskostnader. Då målet endast har handlagts som en ansökan om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § första stycket andra meningen miljöbalken har dessa krav och rättigheter inte tillgodosetts. Mark- och miljö¬domstolen borde ha förelagt bolaget att komplettera ansökan i dessa avseenden och därefter handlagt målet enligt 11 kap. miljöbalken i denna del.”

Länk till domen

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för vindkraft. Energimyndigheten har också pekat ut området som riksintresse för vindkraft även i Hav- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner är området utpekat för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.