Menu

Tillståndsprocessen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt är en lång process som tar flera år från det att första kontakt tas med berörda myndigheter och allmänhet tills att tillståndsansökan lämnas in till miljödomstolen. På vägen skall samråd hållas med berörda myndigheter och allmänhet. Därefter kommer domstolens prövning.

För vindkraftparken i sig krävs tillstånd enligt miljöbalken. Detta tillstånd prövas av Mark- och miljödomstolen och kan sedan överprövas av mark- och miljööverdomstolen samt slutligen högsta domstolen. Under tillståndsprocessen genomförs ett omfattade samråd med närboende, olika myndigheter och andra så kallade sakägare.

Taggen vindpark erhöll tillstånd av mark- och miljödomstolen i november 2011, detta tillstånd överklagades men 2013 fastställde högsta domstolen tillståndet. Projektet har lämnat in en ansökan om så kallad tillståndsändring, för att medge installation av högre verk (220 meter i stället för 170 meter) och mark- och miljödomstolen har medgivit detta tillstånd. Beslutet är dock överklagat och nu handläggs det av mark- och miljööverdomstolen.

För nätanslutningen krävs så kallad nätkoncession som prövas av Energimarknadsinspektionen, denna process pågår. Inom ramen för den prövningen har projektet av Länsstyrelsen i Skåne erhållit Natura 2000-tillstånd för området vid Rinkaby

Därtill krävs ett flertal andra tillstånd, såsom ledningsrätt och kring kulturmiljö och marinarkeologi.

Hur tillståndsprocessen för havsbaserad vindkraft ser ut kan ni läsa om här:

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, på gränsen mellan Blekinge och Skåne län i Sölvesborgs och Kristianstads kommuner.

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för energiproduktion. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.