Menu

Så fungerar ett vindkraftverk

Ett vindkraftverk består av torn i stål, en två- eller trebladig rotor tillverkad av glasfiber eller kolfiber samt ett maskinhus (nacell). I maskinhuset finns en generator, hydraulik, styrutrustning och beroende på fabrikat och typ, eventuellt en växellåda.

Maskinhuset vrider sig efter vinden så att rotorn ska fånga upp så mycket vind som möjligt. Vidare justeras vinkeln på bladen för att optimera verkets funktion och produktion. När det blåser för mycket ställs bladen om så att en del av vinden skall passera. Blåser det alldeles för mycket så stängs vindkraftverken av automatiskt. Moderna vindkraftverk har variabelt varvtal. Rotorns varvtal är beroende av vindhastigheten och vindkraftverkets rotordiameter, ju större rotordiameter desto lägre varvtal vid samma vindhastighet. Sammantaget innebär dessa parametrar att man kan anpassa energiproduktionen efter vad elnätet behöver samtidigt som minimal ljudnivå erhålls.

Ett vindkraftverk börjar i regel producera elektricitet när vindhastigheten överstiger 4 m/s, med ökad vindhastighet ökar produktionen snabbt och vid en vindhastighet överstigande omkring 12–14 m/s producerar maximalt.

Vindkraften producerar absolut ren energi, ger i det närmaste inga utsläpp och kräver inga bränsletransporter. Den energimängd som går åt vid tillverkningen av ett vindkraftverk och frakten till byggplatsen, producerar ett vindkraftverk på cirka 6-9 månader. Vindkraft är ur miljösynpunkt ett av de bästa alternativen till elkraftsproduktion. Vindkraftverken har en teknisk livslängd på cirka 25 år och efter driften kan platsen oftast återställas i sitt ursprungliga skick. Natur- och kulturmiljön har då endast påverkats under en kortare historisk tid.

 

En så kallad power curve, visar hur mycket elektricitet som produceras vid olika vindhastigheter.

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, på gränsen mellan Blekinge och Skåne län i Sölvesborgs och Kristianstads kommuner.

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för energiproduktion. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.