Menu

Vindkraft i Sverige

Idag, 2017, finns cirka 3 400 vindkraftverk i Sverige med en sammanlagd effekt av cirka 6 500 MW. Vindkraften byggs ut kontinuerligt och svarar idag för en årlig produktion om cirka 16 TWh produktion motsvarande tio procent av landets elförsörjning.

I enlighet med regeringens proposition ”En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi” beslutade riksdagen år 2009 om följande nya energipolitiska mål (Prop. 2008/09:163):

  • Andelen förnybar energi ska utgöra minst 50 procent av den totala energianvändningen år 2020.
  • Andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent år 2020
  • Energianvändningen ska vara 20 procent effektivare till år 2020. Målet uttrycks som ett sektorsövergripande mål om minskad energiintensitet med 20 procent mellan år 2008 och 2020.

I den så kallade energiöverenskommelsen 2016 enades Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bland annat om följande energipolitiska mål.

  • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
  • Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion.

Energimyndigheten skriver i sin rapport ”Havsbaserad vindkraft” (ER 2017:3) att ”havsbaserad vindkraft är numera en mogen och välfungerande teknik som flera länder i Europa och övriga världen satsar på, främst på grund av begränsade möjligheter att bygga på land. Sverige har också en stor potential för havsbaserad vindkraft och de specifika förhållandena i Östersjön gör att produktionskostnaderna kan bli lägre än exempelvis i Nordsjön.”

Projektet Taggen

Projekt Taggen undersöker förutsättningarna för att bygga en stor vindkraftpark till havs i Hanöbukten, på gränsen mellan Blekinge och Skåne län i Sölvesborgs och Kristianstads kommuner.

Vindkraftparken förväntas ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll.

Området kring Taggen vindkraftpark har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för energiproduktion. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse för vindkraft. Närmsta avstånd till land är cirka 12 kilometer.

Vindkraften producerar absolut ren energi och ger i det närmaste inga utsläpp. Ett vindkraftverk producerar på sex till nio månader lika mycket el som motsvarar energibehovet för att tillverka, transportera, uppföra, driva och sedan avveckla vindkraftverket.